Handelsbetingelser

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR KØB OG AFTALE HOS N2C (PRIVAT)

Almindelige betingelser for køb og aftale hos Nordic2Care (forkortet N2C)

1. Parterne
Denne aftale indgås mellem Køber og N2C ApS, CVR, 35 65 62 86, Lerbækvej 8, 2680 Solrød Strand. Parterne er berettiget og forpligtet efter aftalen. Det er således Køber, der hæfter for betaling af de ydelser, der fremgår iht. aftalen. Det gælder også, hvis Køber overlader luftrenser eller andre produkter købt hos N2C til en eventuel bruger.

2. Betingelse for indgåelse af aftalen

N2C leverer og installerer kun luftrensere og andre produkter indenfor Danmarks grænser.

De 3 års driftsgaranti på AeroGuard luftrensere er betinget af, at N2C har installeret luftrenseren, at det årlige filterskift og det månedlige renhold samt skift af AeroBlock er overholdt.

3. Betalingsbetingelser
Alle varer og serviceydelser betales forud i webshoppen.

N2C modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard.

Betalingen vil blive reserveret på Købers konto ved bestilling i webshoppen, men først trukket på Købers konto, når varen er leveret – alternativt afsendt. 

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og inkl. moms.

Ydelserne anses for betalt til N2C, når beløbet er indbetalt i et dansk pengeinstitut indenfor betalingsfristen.

4. Misligholdelse
Ved forsinket betaling har N2C krav på gebyrer samt forrentning af det skyldige beløb med den til enhver tid gældende rentesats i henhold til renteloven (morarente).

N2C er i tilfælde af betalingsmisligholdelse berettiget til at foretage indberetning til kreditoplysningsbureau.

5. Kreditgodkendelse
N2C tilbyder finansiering/kredit via ekstern leverandør. Det er udelukkende den eksterne leverandør der står for og er ansvarlig for kreditvurdering og kreditgivning. 

N2C har ikke indflydelse på kreditgivningen og modtager ingen provision eller lignende af en kreditaftale

6. Fortrydelsesret

Køber er kun berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven (fjernsalg). Køber kan fortryde nærværende aftale efter forbrugeraftalelovens § 17. Erhvervsdrivende er således ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, Køber har fået varen i hænde. Købsbeløbet bliver tilbageholdt af kortudbyderen, når købet er foretaget, men N2C hæver først beløbet 14 dage efter varen er leveret – svarende til fortrydelsesfristen.

Køber har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den købte vare. Fortrydelsesfristen løber ikke, før Køber har modtaget disse oplysninger på skrift. Fristen udløber dog senest 3 måneder efter den dag, Køber har modtaget varen.

Hvis Køber f.eks. modtager det købte mandag den 1. og også har fået de
nævnte oplysninger, har Køber frist til og med mandag den 15. Har Køber først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har Køber frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan Køber vente til den følgende hverdag.
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal Køber tilbagesende eller tilbagegive
det modtagne til N2C.

Det er tilstrækkeligt, at Køber inden fristens udløb har overgivet det modtagne til postvæsenet eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til N2C. Hvis Køber vil sikre sig bevis for, at Køber har fortrudt rettidigt, kan Køber f.eks. gemme kvitteringen for, at Køber har overgivet varen til postvæsenet mv. med henblik på forsendelse.

Medmindre andet er aftalt skal køber selv betale omkostninger (porto/fragt) ved varens tilbagesendelse.

Har N2C i henhold til aftalen leveret en erstatninsgsvare, fordi den pågældende vare som helhed ikke kunne leveres, påhviler omkostningerne ved tilbagesendelse dog N2C. Varen skal tilbagesendes til N2C ApS, Lerbækvej 8, 2680 Solrød Strand.

7. Lovvalg og værneting
Enhver tvist som måtte opstå som følge af denne aftale skal afgøres efter dansk ret.

GENERELLE VILKÅR FOR ALLE PRIVATKUNDER HOS N2C ApS

Velkommen til Nordic2care

Din aftale med N2C består af din underskrevne kontrakt og/eller N2Cs elektroniske ordrebekræftelse fra webshoppen, der viser, hvad du har købt hos N2C.

Læs i øvrigt disse vilkår grundigt igennem, og vær særligt opmærksom på
de tekster, som enten er oplistet i starten af hvert sæt vilkår eller fremhævet på
anden vis.

VIGTIG INFORMATION
om din nye N2C ServiceAftale:

Du bør her læse om forhold, som du særligt skal være opmærksom på, når din N2C ServiceAftale påbegynder:

Med dit køb af en luftrenser følger automatisk en ServiceAftale. ServiceAftalen omfatter, at vi kommer på servicebesøg efter 12 og 24 måneder. Vi sørger for at give dig besked i forvejen, så du har mulighed for at købe det årlige filter og AeroBlocke i webshoppen. Herefter aftaler vi personligt med dig, at vi kommer og servicerer luftrenseren. Du betaler ikke for selve servicebesøget.

 • Det er altid dig som kunde, der hæfter for brugen af N2Cs tjenester og tilknyttede betalingsforpligtelser.
 • Alle modtagne koder, som eksempelvis PIN-koder, adgangskoder og andet, er strengt personlige og bør opbevares og anvendes forsvarligt. Du skal straks ændre alle modtagede koder til selvvalgte koder. Du bærer ansvaret, hvis koderne uberettiget kommer til andres kendskab og dine tjenestermisbruges.
 • Mister du dit produkt og eller andet udstyr købt hos N2C med tilhørende ServiceAftale, skal du straks kontakte N2C og informere om hændelsen. ServiceAftalen fortsætter indtil 36 måneder.
 • Det er dit ansvar, at N2C til enhver tid har din korrekte adresse, e-mailadresse og telefonnummer, så du kan kontaktes via disse.
 • Det er en nødvendig forudsætning for alle aftaler med N2C, at du samtykker til, at N2C indsamler og bruger dine almindelige personoplysninger som eksempelvis navn, adresse og telefonnummer til administration af SewrviceAftalen samt levering og fakturering af de tjenester, der indgår i aftalen.
 • N2C kan uden varsel og ansvar afbryde tjenester og/eller opsige aftalen, hvis
  du i væsentlig grad misligholder dine forpligtelser i henhold til vilkårene.
 1. Aftalens parter og aftalen

Denne aftale indgås mellem dig (som kunde) og N2C ApS, CVR, 35 65 62 86, Lerbækvej 8, 2680 Solrød Strand.

Det er dig som kunde, der hæfter for betaling af de ydelser, der leveres iht. aftalen. Det gælder også, hvis du overlader ServiceAftalen til en anden bruger.
Privatkunder anses for at være ”slutbrugere”, jf. definitionen i lov om konkurrence- og forbrugerforhold. Det er en forudsætning for aftalen, at en kunde ikke på kommercielt grundlag stiller N2Cs produkter eller tjenester til rådighed for andre. Gør du det, eller har N2C en berettiget mistanke herom, kan N2C uden varsel og ansvar afbryde forbindelsen
og ophæve aftalen.

Afvigelser fra disse vilkår skal aftales skriftligt mellem N2C og dig
(kunden) for at være gyldige.

 

1.1 Kreditvurdering og sikkerhedsstillelse
N2C giver mulighed for finansiering/kredit via ekstern partner. Det er udelukkende den eksterne partner, der står for kreditvurdering, sikkerhedsstillelse m.m. N2C har ingen indflydelse på kreditgivningen og modtager ikke provision eller lignende af kreditaftaler.

1.2 Fortrydelsesret
N2C lægger vægt på tilfredse kunder. Hvis du har indgået en aftale med N2C ved fjernsalg har du derfor 14 dages fortrydelsesret. Det betyder, at du har ret til at træde tilbage fra aftalen uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du indgår aftalen, eller – ved køb af fysiske varer – hvor du eller en af dig angiven person, modtager varen.

Du kan ikke fortryde købet ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give N2C tydelig meddelelse herom.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele N2C, din beslutning om at fortryde aftalen i en utvetydig erklæring (f.eks. brev, e-mail eller ved opkald til Kundeservice).

Du kan benytte fortrydelsesformularen/retursedlen, som findes på www.n2c-privat.dk, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om
udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer N2C alle betalinger modtaget
fra dig, foruden leveringsomkostninger, uden unødig forsinkelse
og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor N2C
har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde aftalen. N2C
gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel,
som du benyttede ved den oprindelige transaktion. Under alle omstændigheder
pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

N2C kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil N2C har modtaget eventuelle
købte varer retur, eller du har fremlagt dokumentation for, at du har
returneret varerne til os.

Hvis du har modtaget varer i forbindelse med aftalen, skal du returnere
varerne til N2C uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato,
hvor du har informeret os om udøvelse af fortrydelsesretten. Fristen er
overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af 14 dage.

Du afholder selv de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne
med almindelig post.

OBS. N2C godtager og modtager ikke forsendelser pr. efterkrav.

Du hæfter kun for en eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes
forkert håndtering, hærværk og lignende, mens varen var i din besiddelse.

1.3 Reklamationsret
Når du har indgået en aftale med N2C ved fjernsalg har du 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation og i henhold til vores øvrige vilkår. Vi giver derudover 3 års driftsgaranti på luftrensere, såfremt det årlige filterskift samt månedlige vedligehold og skift af AeroBlock er overholdt.

Reklamationsfristen udløber 24 måneder efter den dag, hvor du modtager varen.

For at udøve reklamationsretten skal du meddele N2C din beslutning om
at gøre brug af reklamationsretten i en utvetydig erklæring (f.eks. brev, e-mail eller ved opkald til Kundeservice).

Reklamationsfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af reklamationsretten, inden reklamationsfristen er udløbet.

Du kan få varen repareret, ombyttet, pengene retur eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation, som vurderes særskilt ved enhver reklamation.

Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert håndtering af produktet/ydelsen eller brud på garantien ved manglende overholdelse af service på produktet.

N2C vil dække returnerings omkostninger i et rimeligt omfang.

Ved returnering, reklamationer og benyttelse af fortrydelsesretten sendes til:
N2C ApS, Lerbækvej 8, DK-2680 Solrød Strand.

OBS. N2C godtager og modtager ikke forsendelser pr. efterkrav.

N2C kan tilbageholde eventuel tilbagebetaling indtil N2C har modtaget den købte vare retur eller du har fremlagt dokumentation for, at du harreturneret varerne til os.

Hvis du gør brug af reklamationsretten af varer, skal du returnere varerne til N2C uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret N2C om udøvelse af reklamationsretten.

1.4 Varer undtaget fortrydelses- & reklamationsretten

Flg. varetyper indgår ikke i fortrydelsesretten:

 • Varer som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg
 • Forseglede varer, som af sundhedsbestkyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret og hvor forseglingen er brudt efter leveringen
 • Varer, der grundet sin art bliver uløseligt blandet sammen med andre ved levering
 • Varer hvor plomberingen er brudt
 • Udførte ikke-finansielle tjenesteydelser, hvis levering af tjeneste-ydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anderkendelse af, at fortrydelseretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført.
 • Aftaler indgået på offentlig auktion
 • Varer der forringes eller forældes hurtigt

 

1.5 Levering & fri fragt

Vi kommer og sætter luftrenseren op hjemme hos dig – så det virker.
Når du har købt en af vores luftrenser-løsninger, bliver du kontaktet hurtigst muligt – og senest førstkommende hverdag – så vi kan aftale et tidspunkt, hvor vi kommer og sætter den op samt giver dig en kort introduktion til maskinen.

Når vi kører igen – så virker det hele!

Vi har valgt at bruge ekstra tid og energi på at hjælpe dig til at få størst mulig glæde af din luftrenser. Derfor kommer vi og sætter den op hjemme hos dig. Gratis.

Og du betaler ikke ekstra for levering, service og instruktion.

2. Kundeservice og fejlretning
Vedrørende produkter, installation og ServiceAftale kan kundeservice kontaktes på telefon 43 44 44 00.

E-mails til kundeservice kan sendes til privat@nordic2care.com

WEB
På vores hjemmeside finder du også artikler om indeklima, produkt information, FAQ, manualer, instruktions videoer m.m. via linket www.nordic2care.dk og www.n2c-privat.dk

Skriftlige henvendelser skal sendes til N2C ApS, Lerbækvej 8, 2680 Solrød Strand

3. Priser

Du finder de gældende priser i webshoppen eller ved telefonisk henvendelse til N2Cs kundeservice.

N2C tager forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser. Endvidere forholder N2C sig ret til at ændre i prisene uden forudgående samtykke.

Der tages forbehold for udsolgte varer.

3.1 Betaling
ServiceAftalen er gratis, men fordrer forudgående køb af filter og AeroBlocke i webshoppen.

N2C modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard.

Betalingen vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes/er leveret.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og inkl. moms.

4 Misligholdelse, afbrydelse og mangler 

4.1 Købeloven
Købelovens almindelige regler om mangler finder anvendelse på de ydelser og produkter, som du køber hos N2C.

4.2 Afbrydelse
N2C kan uden varsel og ansvar afbryde tjenesten og/eller opsige ServiceAftalen, hvis det erfares, at du i væsentlig grad misligholder dine forpligtelser i henhold til vilkårene. Væsentlig misligholdelse er f.eks. men ikke begrænset til:

 • Hvis du ikke køber de nødvendige filtre og AeroBlocke forud for servicebesøg
 • Hvis du undlader at melde adresseændring.
 • Ved afgivelse af urigtige oplysninger ved en ServiceAftalens indgåelse samt efterfølgende manglende meddelelse om ændringer,herunder adresseændringer.
 • Hvis du forårsager skade eller misligholdelse af produktet, herunder eksempelvis at du tilslutter udstyr, som ikke opfylder kravene i den til enhver tid gældende
  lovgivning eller foretager uberettigede indgreb i udstyr, som skader garantien på produktet.
 • Hvis du anvender N2Cs tjenester til uberettiget at skaffe dig adgang til
  andres systemer (hacking), udsendelse af virus, spam eller på en sådan
  måde, at N2Cs eller andres rettigheder krænkes.

En afbrydelse er ikke en ophævelse af ServiceAftalen og medfører kompensation for ikke modtaget service, men den kan få konsekvenser for den 3 årige driftsgaranti, da filterskift m.m. ikke er overholdt.

5. Klage
Hvis du vil klage over dine tjenester, produkter, regninger eller tilknyttede aftaler, skal du i første omgang kontakte N2Cs kundeservice:

Kundeservice kontaktes på telefon 43 44 44 00.

E-mails til kundeservice sendes til privat@nordic2care.com

Hvis sagen ikke allerede bliver løst ved et opkald til kundeservice, kan du skrive en skriftlig klage til N2C. Skriftlige henvendelser skal sendes til N2C ApS, Lerbækvej 8, 2680 Solrød Strand eller på e-mail privat@nordic2care.com.

6. Ansvar, lovvalg og værneting 

6.1 Kundens ansvar
Du er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler.

6.2 N2Cs ansvar
N2C er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler, dog således at N2C
kun er ansvarlig for kundens direkte tab, og hæfter således aldrig for
indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab, avancetab, tab
af data, produktionstab, tab som følge af en aftale med tredjemand bortfalder m.v. N2Cs ansvar er begrænset til et beløb svarende til det beløb, som du inden for de seneste op til 12 måneder har betalt til N2C i henhold til ServiceAftalen.

N2C er kun ansvarlig for tab eller skade som følge af tekniske problemer, afbrydelser, eller mangler ved betjeningen, der kan henføres til N2Cs groft uagtsomme eller forsætlige handlinger og undladelser. N2C er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud, nødvendige driftsmæssige indgreb eller forstyrrelser som skyldes forhold, der kan henføres til produktfejl, udstyr m.v., der ejes eller drives af andre, eller andre forhold, der kan henføres til force majeure.

N2C er ikke ansvarlig for afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af på produktet eller tjenesterne i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes
nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige
årsager, medmindre N2C forsømmer at begrænse ulemperne.

N2C er ikke forpligtet til at opfylde denne aftale, hvis dette forhindres
af omstændigheder, som er uden for N2Cs kontrol (force majeure),
herunder men ikke begrænset til brand, krig eller militæraktioner, oprør,
strejker, lockout, naturkatastrofer, herunder lynnedslag og oversvømmelser,
væsentlige afbrydelser eller forstyrrelser i tekniske systemer, strømnet eller andre væsentlige faktorer, som N2C ikke kunne have undgået eller overvundet uden urimelige omkostninger, eller som der ikke kunne have været taget højde for ved ServiceAftalens indgåelse.

6.3 Lovvalg of værneting
Enhver tvist som måtte opstå som følge af denne aftale skal afgøres efter dansk ret.

6.4 Ikrafttræden
Vilkårene træder i kraft marts 2018